Regulamin oraz informacje dla klientów

Regulamin Sklepu Internetowego (Ogólne warunki zawierania umów) oraz Informacje dla klientów I. Regulamin Sklepu Internetowego (Ogólne warunki zawierania umów)

§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego - Ogólne Warunki Zawierania Umów (dalej: Regulamin) znajduje zastosowanie do wszystkich umów, które zawrą Państwo z nami jako Sprzedawcą (Zofia Koroś) za pośrednictwem strony internetowej www.luzbest.pl (dalej także jako nasza strona).

(2) Konsumentem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej w związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

(3) Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Państwa system teleinformatyczny następujących wymagań technicznych: 

a) zastosowania przeglądarek:Internet Explorer, Opera, Google Chrom, Mozilla Firefox, Safari, Waterfox, Comodo Dragon z włączoną obsługą:ActiveX, Java Script, Adobe Flash Player, Cookies

b) minimalnej rozdzielczości ekranu:1280x720 pikseli.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

Prezentowanie towarów na naszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do złożenia przez Państwa oferty.

(2) Zakup za pośrednictwem naszego internetowego system zamówień przebiega w następujący sposób: wybrane przez Państwa towary należy umieścić w wyodrębnionej zakładce, służącej do generowania treści zamówienia, zwanej dalej "Koszykiem". Mogą Państwo w każdym czasie wywołać zakładkę "Koszyk" i dokonać zmian w treści zamówienia.
Po wybraniu zamawianych towarów, wywołują Państwo zakładkę "Kasa" poprzez wybór odpowiedniego pola opisanego „Kasa” lub „Do kasy”. Następnie podają Państwo dane osobiste konieczne do Państwa identyfikacji i wysyłki zamawianych towarów.
Pola zawierające powyższe informacje mogą być wypełnione automatycznie w przypadku, gdy zalogowali się Państwo do systemu za pomocą zarejestrowanego w nim wcześniej konta. Wybierają Państwo sposób zapłaty oraz dostawy zamawianych towarów.
Wszystkie dane odnośnie zamówienia zostaną Państwu ponownie pokazane na stronie z podsumowaniem zamówienia. 
Przed złożeniem oferty zakupu mogą Państwo tutaj sprawdzić i poprawić wszelkie podane dane dotyczące zamówienia. Mogą Państwo także przerwać proces składania oferty zakupu. Wysłanie przez Państwa zamówienia poprzez klinknięcie pola "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" jest równoznaczne ze złożeniem przez Państwa wiążącej oferty zakupu towarów wymienionych w zamówieniu i na warunkach w nim zawartych.

(3) Przyjęcie oferty kupna (i zarazem zawarcie umowy sprzedaży) następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia poprzez potwierdzenie przez nas w formie wiadomości e-mail, w której zostaną Państwo poinformowani o przyjęciu zamówienia do realizacji lub o wysyłce towarów. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania się z transakcji i niezwłocznego zwrotu wszelkich należności wpłaconych przez Państwa z tytułu złożenia zamówienia.

Jeśli nie otrzymają Państwo wskazanego w niniejszym punkcie potwierdzenia o przyjęciu zamówienia lub informacji o wysyłce zamówionego towaru, nie są Państwo związani swoją ofertą kupna. W takim przypadku obie strony zobowiązane będą do niezwłocznego zwrotu wszelkich spełnionych do tej pory świadczeń.

(4) Kierowane do nas zapytania odnośnie przedstawienia oferty są dla Państwa niewiążące. Przedstawimy Państwu wiążącą ofertę (np. za pomocą wiadomości e-mail), którą mogą Państwo przyjąć w terminie 5 dni.

(5) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji związanych z zawarciem umowy sprzedaży następuje drogą e-mailową. Nasze wiadomości e-mail częściowo generowane są w sposób zautomatyzowany. W związku z powyższym są Państwo zobowiązani do umożliwienia prawidłowej wymiany poczty elektronicznej, w szczególności poprzez podanie prawidłowego adresu e-mail oraz zapewnienie, że nasze wiadomości nie zostaną zablokowane przez filtry antyspamowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewykonania przez Państwa tego obowiązku.

§ 3 Zastrzeżenie prawa własności

(1) Do czasu zapłaty całości ceny za towary pozostają one naszą własnością.

§ 4 Reklamacje

(1) Przysługują Państwu uprawnienia:

a) z tytułu odpowiedzialności za wady (rękojmia) - zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
lub
b) gwarancji wystawionej przez producenta lub dystrybutora towaru (jeśli dokument taki został przez te podmioty wystawiony) – zgodnie z treścią karty gwarancyjnej.
W przypadku skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi, prosimy przesłać reklamowany towar na adres: Zofia Koroś, www.luzbest.pl, ul. Powstańców Śląskich 5, 42-400 Zawiercie, Polska.
Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w dowolnej formie. (Pobierz formularz reklamacyjny - KLIKNIJ TUTAJ)
W terminie 14 dni przekażemy Państwu swoje stanowisko co do żądań zgłoszonych  w reklamacji oraz poinformujemy o dalszym postępowaniu.
W przypadku  skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji należy złożyć reklamację w sposób określony w karcie gwarancyjnej wystawionej przez producenta lub dystrybutora towaru.
W takim przypadku reklamację należy zgłosić bezpośrednio do podmiotu wskazanego w karcie gwarancyjnej w terminie i w sposób w niej określony.

§ 5 Postanowienia końcowe

(1) Umowa podlega prawu polskiemu. Wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to ochrony przyznanej Konsumentowi na podstawie przepisów obowiązujących w miejscu jego stałego pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

(2) Jeżeli nie są Państwo Konsumentem, miejscem wykonania umowy jest nasza siedziba, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla naszej siedziby.

(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie znajdują zastosowania.II. INFORMACJE DLA KLIENTÓW

1. Dane odnośnie Sprzedawcy

Zofia Koroś
ul. Powstańców Śląskich 5
42-400 Zawiercie
Polska
Telefon:793999993
E-mail: sklep@luzbest.pl

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostęp na stronie https://ec.europa.eu/odr.


2. Informacje odnośnie zawarcia umowy

Czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy, samo zawarcie umowy oraz informacje o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów uregulowane zostały w § 2 naszego regulaminu (część I ).

3. Język umowy, utrwalanie tekstu umowy

3.1. Obowiązującym językiem umowy jest język polski. 

3.2. Tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Przed złożeniem zamówienia za pomocą koszyka internetowego mogą Państwo zachować tekst umowy poprzez jego wydrukowanie lub zapis w postaci elektronicznej.Dodatkowo treść zamówienia, wymagane przepisami prawa informacje w przypadku umów zawieranych na odległość z konsumentem oraz Regulamin zostaną Państwu przesłane w formie wiadomości e-mail.

3.3. W przypadku nadesłania zamówienia w innej formie niż za pośrednictwem naszego internetowego systemu zamówień, otrzymacie Państwo wszystkie dane dotyczące umowy w wiadomości e-mail, będącej wiążącą ofertą. Możecie Państwo wydrukować lub zapisać te dane w formie elektronicznej.

4. Główne cechy towarów 

Główne cechy towarów zawarte są w opisie produktu i uzupełniających informacjach na naszej stronie internetowej.

5. Ceny i sposoby płatności

5.1. Wszelkie podane na naszej stronie ceny stanowią ceny końcowe, zawierające wszelkie należne podatki. Ceny podane są w złotych polskich.

5.2. Ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostawy, określonych w odpowiednio opisanej zakładce na naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu. Koszty dostawy są wykazywane w procesie dokonywania zakupu i zostaną doliczone do wartości zamówionych towarów, chyba że zostaną Państwo z nich zwolnieni.

5.3. Dostępne sposoby płatności określone są w odpowiednio opisanej zakładce na naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu.

5.4. Zapłata ceny za zamówione towary i dostawę staje się wymagalna wraz z zawarciem umowy, chyba że co innego wynika z wybranego sposobu zapłaty.

6Warunki dostawy

6.1. Warunki dostawy towarów, ze wskazaniem terminu dostawy i ewentualnych ograniczeń dostarczenia towarów określone są w odpowiednio opisanej zakładce na naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu.

6.2. W przypadku, gdy są Państwo Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Państwa z chwilą wydania Państwu rzeczy. Reguła ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy samodzielnie dokonali Państwo wyboru przewoźnika spoza opcji dostarczenia oferowanych przez nas lub zlecili Państwo dostarczenie towaru innej osobie.

7. Odpowiedzialność za wady towaru     

Nasza odpowiedzialność za wady towaru określona została w regulacji „reklamacje“ w naszym regulaminie (część I). 

Powyższy regulamin i informacje dla klientów zostały sporządzone przez prawników specjalizujących się w prawie internetowym i są nieustannie sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Sklepy Godne Zaufania sp. z o.o. gwarantują bezpieczeństwo prawne tego tekstu i przejmują odpowiedzialność w przypadku związanych z nim postępowań. Dokładne informacje znajdą Państwo pod adresem: https://www.sklepy-godne-zaufania.pl/uslugi-i-korzysci/regulamin-service.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium