+48 793 999 993 PON - PT OD 10:00 DO 20:00
SOB OD 10:00 DO 16:00
kontakt

Dostawa w 24 godziny
Zawsze darmowa dostawa
14 dni na zwrot i wymianę
100 procent pozytywnych opinii

KONKURS! Wygraj buty WONDERS

Zasady konkursu „Wygraj buty Wonders”

Chciałabyś wygrać hiszpańskie obuwie Wonders? Weź udział w naszym konkursie. Zasady są bardzo proste ???? Wystarczy, że w dniach 05-13.10. 2018:

1. Polubisz nasz profil @luzbest oraz profil @wondersshoes

2. Udostępnisz ten post na swojej tablicy.

3. Napiszesz, który wzór z jesiennej kolekcji obuwia Wonders chciałabyś mieć i dlaczego z oznaczeniem #YouareWonders

Najpiękniejszy komentarz wybierze 3osobowa komisja, która ogłosi wynikw ciągu 7 dni od zakończenia konkursu. Nagrodą jest wybrana para obuwia Wonders z kolekcji naszego sklepu lub na www.wonders.com. Regulamin konkursu dostępny w zakładce Informacje.

Powodzenia ✌️

Regulamin konkursu „Wygraj buty Wonders”

1.1.  Organizatorem Konkursu „Wygraj buty Wonders ” przeprowadzanym na facebooku, zwanego dalej Konkursem, jest: Calz. Danubio s.l., 03203 Elche (Alicante) Hiszpania zwana dalej Organizatorem.

 1. 1.2.  Konkurs będzie publikowany na facebooku
 2. 1.3.  Konkurs będzie organizowany przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. 1.4   Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 5-13.10.2018
 1. 2.  WARUNKI UCZESTNICTWA WKONKURSIE
 1. 2.1.  W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby niepełnoletnie, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (które posiadają zgodę przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Konkursie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem), za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu.
 2. 2.2.  Uczestnikami Konkursu nie mogąbyć:
  1. 2.2.1. Pracownicy Organizatora ani osoby pozostające z nim w stosunku zlecenia lub w innym stosunku cywilnoprawnym, oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa lubpowinowactwa.
  2. 2.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu, w tym członkowie Komisji wyłaniającejzwycięzców.
  1. 3.  PRZYSTĄPIENIE DOKONKURSU
  1. 3.1.  Każda z osób spełniająca wymogi określone w niniejszym Regulaminie (poza wymienionymiz pkt.2.2 powyżej) może wziąć udział w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego, tj:Polubienie naszego profilu @luzbest oraz profilu @wondersshoes, udostępnienie tego postu na swojej tablicy oraz napisanie, który wzór Wondersa  z jesiennej kolekcji chciałaby mieć i dlaczego z adnotacjąi oznaczeniem #YouareWonders
  2. 3.2.  Przez wysłanie zgłoszenia do Konkursu uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzenia Konkursu, którego niniejszy Regulamindotyczy.
  3. 3.3.  Po zakończeniu Konkursu specjalnie powołane Jury,w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora, wyłoni laureatów Konkursu biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie oraz w zgłoszeniu konkursowym, wtym

  oryginalność, wyjątkowość, kreatywność, ciekawość oraz poprawność językową i merytoryczną pracy konkursowej (praca konkursowa).

  1. 3.4.  Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z przesłanych prac (w tym prawana

 3. 2.3.  Uczestnicy mogą wysłać dowolną ilość zgłoszeń konkursowych, przy czym każde z nich będzie traktowane jako jedno zgłoszenie wKonkursie.
 4. 2.4.  Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
 5. 2.5.  W przypadku uczestnictwa w Konkursie wbrew ograniczeniom określonym w pkt. 2.1 i/lub w pkt. 2.2 osoby te nie nabywają prawa do nagrody, zostają zdyskwalifikowane z Konkursu, a w przypadku, gdy okoliczności te wyjdą na jaw po odebraniu wygranej, zobowiązane są wygraną nagrodę zwrócić.
 6. 2.6.  Organizator ma prawo wykluczyć z Konkursu każdą osobę której działanie jest sprzeczne z Regulaminem.
 7. pozowanie osób i rozpowszechnianie wizerunku), o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

  1. 3.5.  Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (odpowiedź konkursowa ) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

  oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a

  także do powielania w inny sposób;

  1. c.Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
  2. d.  Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie izwielokrotnianie

  poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w

  tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;

  1. e.  Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
  2. f.Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww.pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenieutworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form(zmienionej,

  skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.

  1. 3.6.  Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów,adjustacji

  technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

  1. 4.  ZASADYKONKURSU

  4.1. Regulamin oraz ogłoszenie o Konkursie są jedynymi dokumentami określającymi zasady, chyba, że wprost z Regulaminu lub ogłoszenia wynika odesłanie do innych dokumentów

  lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Konkursu.

  4.2. Wyniki Konkursu w tym imię i nazwisko i/lub miejscowość zamieszkania wraz z ewentualnymi danymi, będę wykorzystane tylko dla organizatora na czas trwania konkursu, powiadomienie o wygranej będzie przekazane formą Messenger.

  1. 5.  5. ZASADY UCZESTNICTWA

  5.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy na swojej tablicy facebook dodać odpowiedź na

  zadanie konkursowe, tj:Polubienie naszego profilu @luzbest oraz profilu @wondersshoes, udostępnienie tego postu na swojej tablicy oraz napisanie, który wzór z jesiennej kolekcji Wondersa chciałaby mieć i dlaczego z adnotacjąi oznaczeniem #YouareWonders

  5.2. Komisja wybierze laureatów Konkursu na podstawie prawidłowo nadesłanych prac

  konkursowych, a także biorąc pod uwagę oryginalność, estetykę, poziom stylistyczny,

  innowacyjność i ciekawość, staranność, kolorystykę, estetykę prac konkursowych.

  5.3 Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w

  Konkursie.

  5.4. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko i/lub miejscowość zamieszkania mogą zostać zachowane do 7 dni od zakończenia konkursu.

  5.5. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń konkursowych specjalnie powołana Komisja wyłoni

  laureatów Konkursu.

  5.6. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu poprzez wysłanie wiadomości Messenger uczestnika Konkursu, z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe z

  informacją o wygranej do 3 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu. Warunkiem niezbędnym do

  otrzymania nagrody jest przekazanie przez zwycięzców danego Konkursu swoich danych

  osobowych określonych przez Organizatora, które będą przetwarzane wyłącznie w zakresie

  określonym w pkt. 9.3 Regulaminu.

  5.7. W przypadku, gdy laureat Konkursu po otrzymaniu od Organizatora informacji o wygranej w

  Konkursie nie prześle do Organizatora swoich danych osobowych oraz wszelkich innych

  wymaganych dokumentów wskazanym w mailu z informacja o wygranej w ciągu 5 dni po

  otrzymaniu tej informacji, osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu, nagroda przepada i

  próba wyłonienia kolejnego Uczestnika Konkursu

  uprawnionego do nagrody, według opisanej powyżej procedury, jest ponawiana, aż do momentu

  przyznania nagrody.

  6. NAGRODY W KONKURSIE

   6.1. Do wygrania limitowana edycja butów damskich Wonders  

  6.2. W przyznawaniu w/w nagród będzie brało udział każde prawidłowe zgłoszenie, które dotarło do Organizatora w czasie trwania Konkursu, w sposób wskazany w ogłoszeniu o Konkursie oraz

  niniejszym Regulaminie.

  6.3. Nagrody będą przyznawane przez specjalnie powołane Jury, w skład którego wejdą

  przedstawiciele Organizatora.

  6.5. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureaci konkursów

  nie mają prawa scedować nagrody na inne osoby.

  6.6 Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę. W przypadku, jeśli produkt

  będący nagrodą nie będzie dostępny na magazynie - zostanie zaproponowana nagroda w tej

  samej kwocie i podobnym stylizacyjnym wydźwięku.

  6.7. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda

  przechodzi na własność Organizatora.

  6.8. Nie przekazanie nagrody w skutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych,

  podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata konkursu oznacza

  utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.

  6.9. W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w terminie 15 dni od jej pierwotnego

  wysłania, nagroda przechodzi na własność Organizatora.

  7. KOMISJA

  7.1. Do kontroli prawidłowości każdego z Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której

  wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

  7.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań

  wynikających z niniejszego Regulaminu.

  8. REKLAMACJE

  8.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora jedynie w

  formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie do 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

  8.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę Konkursu, jak

  również dokładny opis i powód reklamacji.

  8.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą

  przedstawiciele Organizatora.

  8.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.

  8.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie

  później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

  8.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub w

  formie elektronicznej - w zależności od formy złożonej reklamacji, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

  8.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza

  prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

  9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  9.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na profil @luzbest oraz w siedzibie przedstawiciela Organizatora.

  9.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej na zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię Regulaminu Konkursu.

  9.3. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, chyba, że uczestnik Konkursu wyrazi odrębną

  pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Dane

  osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie

  danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.

  9.4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane

  przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich

  usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.

  9.5. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady

  zawarte w Regulaminie.

  9.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą

  przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego

 8. a.  Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
 9. b.  Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy,standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów,wydań
 10. Paweł

  Napisz do nas
  sklep@luzbest.pl

  Zadzwoń:
  +48 793 999 993
  Pon - Pt od 10:00 do 20:00
  Sob od 10:00 do 16:00